Số người di cư thiệt mạng được báo cáo trên tuyến Địa Trung Hải từ năm 2014 đến năm 2022

By Minh Đức Nguyễn on 19 Apr 2023

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team